Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Šola,vzgoja in izobraževanje
Šola,vzgoja in izobraževanje
 
Otrok ali mladostnik, ki je vključen v našo šolo, je za nas učenec, ostaja pa tudi otrok svojih staršev, član svoje matične družine. Želimo, da napreduje v razvoju, da je srečen in da se počuti varno tako v Centru kakor tudi doma pri starših ali skrbnikih.

Vzgojno-izobraževalno delo v Centru poteka v skladu s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Program ima naslednja področja dejavnosti (»šolske predmete«):
 • splošno poučenost – ki zajema spoznavanje okolja, jezik in matematiko;
 • razvijanje samostojnosti;
 • gibanje in športno vzgojo;
 • glasbeno vzgojo;
 • likovno - kreativno vzgojo;
 • delovno vzgojo;
 • učenje za kreativno izrabo prostega časa;
 • razvijanje aktivnega državljanstva;
 • intimno življenje in odnosi med spoloma;
 • zaposlitvene tehnike.

Učenci vsako tretje leto napredujejo na naslednjo stopnjo, stopenj je šest. Ker so si med seboj zelo različni, ima vsak učenec poleg splošnih še vsak svoje učne cilje in standarde, v skladu s svojimi danimi sposobnostmi. Zato ima vsak učenec svoj osebni vzgojno izobraževalni načrt, ki ga sestavijo specialni pedagogi s pomočjo drugih strokovnih sodelavcev, zaželeno je, da pri tem sodelujejo tudi starši oziroma skrbniki. Mladostniki in odrasli udeleženci izobraževanja imajo možnost soodločanja o svojem programu.

Ocenjevanje je izključno opisno, saj vsak učenec predvsem sledi svojemu osebnemu načrtu. V skladu z zakonom in programom učenci ob zaključku dobijo opisne ocene. Pedagoški in drugi strokovni delavci ter starši razpravljajo o napredovanju vsakega učenca najmanj enkrat letno na seji habilitacijske skupine (strokovnega tima), po potrebi pa tudi večkrat.

Poleg predpisanega šolskega programa potekajo v Centru tudi drugi pedagoški programi, ki še bolj sledijo nagnjenjem in sposobnostim vsakega posameznika. Ti programi se izvajajo predvsem v popoldanskem času. Sem sodijo npr. tudi jahanje, aromaterapija, pohodništvo, plesno-gibalna dejavnost in še cela vrsta drugih, o katerih se lahko starši seznanijo pri specialnih pedagogih, vodjih domov ali pedagoškem vodji. Obseg teh dejavnosti je odvisen od razpoložljivih prostorskih, finančnih in kadrovskih možnosti, delno tudi od vremena.

Prav tako se otroci, mladostniki in odrasli po dogovoru s starši udeležujejo aktivnosti izven Centra, na primer izletov, letovanj in zimovanj.

Odraslim stanovalcem so namenjeni različni programi prilagojenega izobraževanja odraslih.


Sodelovanje s starši učencev

Čim tesnejše sodelovanje med starši in šolo oziroma Centrom je ena od osnov za razvoj in počutje učencev. Starši oziroma skrbniki lahko informacije dobijo ob vsakem času!
Starše in svojce vabimo tudi v skupine za samopomoč, kjer si na srečanjih v stalnih manjših skupinah lahko izmenjujejo izkušnje, ugotavljajo podobnosti ter razlike v svojih doživljanjih ob družinskem članu s posebnimi potrebami.
Govorilne ure glede na navedene možnosti vsakodnevnih stikov in odprtost Centra niso določene z dnevom in uro – nekdo od navedenih strokovnih delavcev je vedno na voljo, po dogovoru pa še drugi.
Roditeljski sestanki so organizirani in sklicani po posameznih enotah in so starši ali skrbniki o njih pravočasno obveščeni preko vodij domov ali vodij pedagoške službe.
Srečanja s starši in svojci so predvidena prav tako po enotah glede na različne lokacije. Oblike so različne: delavnice, praznovanja, morda skupne delovne akcije, »navijanje« na igrah Specialne Olimpiade Slovenije ali drugih športnih srečanjih in podobno.

Pedagoški in drugi programi potekajo v prostorih šole, knjižnici, telovadnici, bazenu, v delavnicah, domovih in dnevnih centrih na različnih lokacijah (poleg Drage še v Šiški, na Škofljici, na Fužinah, na Poljanski cesti v Ljubljani, v Novem mestu, v Grosupljem …), v rastlinjaku, na vrtu in na njivi, tudi pri konjih in malih živalih.

Vedno je v ospredju varnost in dobro počutje otrok, mladostnikov ali odraslih s posebnimi potrebami. Če je le mogoče, upoštevamo pri izbiri aktivnosti tudi njihove želje, če le niso v nasprotju z zdravstvenimi težavami ali varnostjo. Nikoli ni nihče prepuščen sam sebi, čeprav ima vsak pravico tudi do miru in zasebnosti. Načrtujemo napredek po malih korakih, prilagojenih vsakemu posebej.


Eko pravilnik

Program dela v šolskem letu 2007/08
 • Delovali bomo po sedmih korakih EKOŠOLE.
 • Skrbeli bomo za urejenost učilnic, hodnikov, domov in okolice šole (centra).
 • Varčevali bomo z vodo in elektriko ter naravnimi viri (ugašanje luči, ko jih ne potrebujemo, ustrezno zračenje prostorov pozimi).
 • Upoštevali bomo pravila ločevanja odpadkov v šoli in učilnicah.
 • Čistili in urejali bomo okolico šole in bližnjo okolico: čistilne akcije, ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje različnih materialov (papir, tonerji, kartuše, plastika in steklo).
 • Razvijali bomo prijazen odnos do narave.
 • Pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo uporabljali naravne materiale in odpadne materiale.
 • Spodbujali in privzgajali bomo zdrav način življenja.
 • Razvijali bomo prijazen in spoštljiv odnos do živali.
 • V zimskih mesecih bomo skrbeli za hrano v ptičjih krmilnicah.
 • Izdelali bomo logotip ekošole.
 • Dejavnosti, ki jih izvajamo in jih bomo izvajali bomo predstavili na eko oglasni deski, na različnih natečajih, roditeljskih sestankih, v različnih delavnicah, na svetovnem spletu,v časopisih.
 • Izvajali bomo ekodneve.
 • Urejali bomo ekokotičke.
 • Izdelali bomo poročila o dejavnostih, ki jih bomo v tem šolskem letu izvedli (besedilo in fotografije).
 • Povezovali se bomo z bližnjo okolico. Povabili bomo zunanje sodelavce.
 • Podpisali bomo ekolistino.
 himna_ekocdole.doc (27 kb)
 school_andeducation_draga.pdf (802 kb)
 school_and_education.pdf (822 kb)
Storitve in programi
Storitve in programi
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji